ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ.Ε.Ε.Τ.)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 (Σ.Ε.Ε.Τ.)

 

          Το Καταστατικό του  υπ’ αρ. μητρώου Πρωτοδικείου Αθηνών 2279 Σωματείου με την επωνυμία   «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ.Ε.Ε.Τ.)» (πρώην «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Ε.Τ.Ε.)», πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»), όπως τροποποιηθέν είχε εγκριθεί τελευταίως με την απόφαση αριθ. 6561/2007 του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρίσθηκε στο βιβλίο Σωματείων την 26.2.2008, τροποποιείται και κωδικοποιείται ως ακολούθως:




                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο   1ο
                                                          Σύσταση – Έδρα – Σκοπός

 

        Συνιστάται σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα στην Αθήνα από τις επιχειρήσεις τροφίμων με την ευρύτερη έννοια, με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” (Σ.Ε.Ε.Τ.)  με έδρα την Αθήνα. Ο Σύνδεσμος αποτελεί σωματείο του Αστικού Κώδικα και δεν υπάγεται στις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την σύσταση και λειτουργία των επαγγελματικών οργανώσεων ή των εργοδοτικών σωματείων.
Σκοποί του Σωματείου είναι:
Α)  Η παρακολούθηση, προαγωγή  και ανάπτυξη των συναλλαγών που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις τροφίμων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Β) Η παρακολούθηση, η προβολή  και οι ενέργειες για επίλυση των ζητημάτων και προβλημάτων  του Κλάδου Τροφίμων και η προάσπιση γενικά των συμφερόντων  των μελών του Συνδέσμου.
Γ) Η συλλογική εκπροσώπηση γενικά των επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικότερα ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δικαστηρίων και Συλλογικών Οργάνων.
Δ) Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ των μελών.

Ο Σύνδεσμος έχει σκοπό την αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων του κλάδου και δεν αποτελεί μορφή συμπράξεως μεταξύ των μελών του, τα οποία διατηρούν την πλήρη επιχειρησιακή αυτοτέλειά τους. Απαγορεύεται δε κάθε ενέργεια η οποία θα καταλήγει σε συνεννόηση οποιασδήποτε μορφής επί καθαρώς επιχειρησιακών θεμάτων, τα οποία δεν άπτονται γενικότερων ζητημάτων του κλάδου που απαιτούν κοινή αντιμετώπιση. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση, συνεννόηση ή απόφαση επί θεμάτων οικονομικής διαχειρίσεως, πολιτικής τιμών, χάραξης κοινής πολιτικής σε οποιαδήποτε θέματα, πλην των ανωτέρω αναφερομένων.

                                                                                                
                                                                                           
                                                                    Ά ρ θ ρ ο  2 ο 
                                                                  Εγγραφές Μελών

      Α)  Μέλη του Σωματείου εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση τροφίμων με την ευρύτερη έννοια στην Ελλάδα (Παραγωγοί, Εισαγωγείς, Έμποροι, Διακινητές τροφίμων, Εταιρίες διανομής, Αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού).
         Στην περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ορίζεται με έγγραφό του ο εκπρόσωπός του στο Σωματείο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και τον υπολογισμό της απαρτίας στη Συνέλευση.
Β) Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου που έχει προσυπογραφεί από δύο τουλάχιστο μέλη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφαίνεται με πλειοψηφία των παρόντων  μελών του. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή ενός ως μέλος μπορεί να εφεσιβληθεί η σχετική απόφαση στη πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για τη παραδοχή ή μη του αιτούντα στο Σωματείο.
Γ) Μέλη που τρέπονται σε άλλο επάγγελμα παύουν αυτοδίκαια να είναι μέλη του Σωματείου και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τα διαγράψει αμέσως μόλις βεβαιωθεί για τη  αλλαγή του επαγγέλματος.



                                                                    Ά ρ θ ρ ο 3ο
                                       Συνδρομές μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις

          Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο Ταμείο του  Συνδέσμου ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
          Τριμελής Επιτροπή από τα μέλη του Δ.Σ. θα κατατάσσει τα μέλη του Συνδέσμου σε κατηγορίες ώστε να υπάρχουν τρεις (3) βαθμίδες στις εισφορές προς το Σύνδεσμο.
          Η Επιτροπή θα προβαίνει στην κατάταξη αφού θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική θέση της επιχείρησης, το μέγεθος των εργασιών, τα κεφάλαια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιβοηθητικό για την κατάταξη κάθε μέλους στην αντίστοιχη βαθμίδα.
       Σε περίπτωση διαφωνίας  του μέλους  για την κατάταξή του  σε ορισμένη βαθμίδα μπορεί να προβάλλεται ένσταση στην οποία αποφασίζει οριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνηθισμένη   πλειοψηφία. 
         Αποχώρηση μέλους από το Σωματείο δεν είναι έγκυρη αν δεν γίνει εγγράφως, αυτός όμως που αποχωρεί πρέπει να καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές του μέχρι και το έτος της παραίτησής του, εξακολουθεί δε να ευθύνεται έναντι του Συνδέσμου για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος κατά το χρόνο που ήταν μέλος αυτού. Κάθε μέλος που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του για δύο χρόνια διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
         Τα μέλη του Συνδέσμου αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται μόνο μετά την παρέλευση τριών μηνών από την εγγραφή τους. Κάθε μέλος που καθυστερεί την πληρωμή του προηγούμενου έτους δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει και να εκλέγεται και αποκλείεται αυτοδίκαια από τη Συνέλευση, αποκτά δε τα δικαιώματα αυτά μόλις καταβάλει τα καθυστερούμενα.
          Εκτός από τα τακτικά μέλη ο Σύνδεσμος  έχει και επίτιμα μέλη, ονομάζονται δε έτσι με απόφαση  της Γεν. Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των παρόντων σε αυτή μελών, πρόσωπα τα οποία κατέχουν  διακεκριμένη στην κοινωνία και Πολιτεία θέση είτε έχουν κοινωφελή δράση είτε είχαν παράσχει ή μπορούν να παράσχουν στο εμπόριο ή τον Σύνδεσμο υπηρεσίες που να δικαιολογούν την τιμή αυτή με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
           Αυτοί που έχουν διατελέσει Πρόεδροι μπορούν με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να ανακηρυχθούν ως Επίτιμοι Πρόεδροι ( με ανάρτηση της φωτογραφίας τους στα Γραφεία του Συνδέσμου).



                                                                 Ά ρ θ ρ ο  4ο

          Ο Κατάλογος των μελών απορρέει από το Μητρώο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού αυτού, στον κατάλογο δε αυτόν θα σημειώνονται  τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους, για να μη λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες.
          Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να ζητούν την παρέμβαση του Συνδέσμου για την διοικητική υποστήριξη  των νομίμων συμφερόντων  τους και να λαμβάνουν γνώση των ενεργειών του Συνδέσμου σε ζητήματα γενικώς που ενδιαφέρουν τον κλάδο τους, καθώς και όλων των γνωστοποιήσεων του Συνδέσμου και των προσφορών που θα απευθύνονται στο Σύνδεσμο από Εμπορικούς και Βιομηχανικούς οίκους.




                                                                ΄Α ρ θ ρ ο  5 ο
                                                        
          Πόροι του Συνδέσμου είναι: α) οι τακτικές εισφορές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής αυτών, β) οι τόκοι των καταθέσεων γ) οι προς τον Σύνδεσμο δωρεές και κληροδοσίες, δ) τυχόν χορηγίες ή βοηθήματα και ε) κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.   

                                  

                                                                  Ά ρ θ ρ ο 6ο
                                                  Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

          Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία για τριετή θητεία.
          Τα μέλη που προσέρχονται να ψηφίσουν ρίπτουν τα ψηφοδέλτια μέσα σε κάλπη και εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Οσοι υποψήφιοι δεν εκλεγούν στο ενδεκαμελές Συμβούλιο είναι επιλαχόντες με την σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι ψηφοφόροι δικαιούνται να θέσουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι ένδεκα σταυρούς, εκλεγομένων των υποψηφίων που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς. Εκείνοι που επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να δηλώσουν  αυτό εγγράφως στο Σύνδεσμο τρεις (3) μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Πίνακας των  υποψηφιοτήτων θα εκτίθεται με φροντίδα της Διοίκησης στα Γραφεία του Συνδέσμου.
         Τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι ενήλικες, να έχουν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους και να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
         Η Γενική Συνέλευση προκειμένου να προβεί στις Αρχαιρεσίες εκλέγει δύο ψηφολέκτες οι οποίοι ως Εφορευτική Επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου διενεργούν και επιβλέπουν τον τρόπο της διεξαγωγής  των  αρχαιρεσιών ως ανωτέρω. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων  μονογράφει τα ψηφοδέλτια, συντάσσει πρακτικό και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες . Η νέα Διοίκηση παραλαμβάνει την αρχή με πρωτόκολλο από την παλαιότερη.
          Η αντικατάσταση των Συμβούλων σε περίπτωση αποδημίας ή ασθένειας  περισσότερο από τρεις μήνες ή παραίτησης διενεργείται από τους επιλαχόντες κατά σειρά  επιτυχίας  εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες διαφορετικά με εκλογή από τη Γενική Συνέλευση. 
          Αν η αντικατάσταση αφορά τον Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γεν. Γραμματέα και Ταμία την θέση του ως μέλους του Δ.Σ. καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών και το Δ.Σ. επανασυγκροτείται σε σώμα.
          Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες συγκαλείται από τα εναπομένοντα μέλη του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλέξει νέο ενδεκαμελές Δ.Σ. 




                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο  7ο

          Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι κατά ιεραρχική σειρά.
         Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 .





                                                                      Ά ρ θ ρ ο 8ο
                                Εκπροσώπηση και διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου

         Το Διοικητικό Συμβούλιο, που καταρτίστηκε ως ανωτέρω, αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Αρχής, διαχειρίζεται την περιουσία του, ενοικιάζει οίκημα ή γραφείο για εγκατάσταση του Συνδέσμου, φροντίζει για τη διακόσμηση και επίπλωση αυτού, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την διεξαγωγή της υπηρεσίας και κανονίζει την αμοιβή αυτών, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των μελών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συνδέσμου και φροντίζει για την εφαρμογή και τήρηση του Καταστατικού.
          Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση μπορεί να αναθέσει στον Πρόεδρο  και  όταν  αυτός  κωλύεται στους νόμιμους  αναπληρωτές  αυτού τη δική του αντιπροσωπεία με πρακτικό που υπογράφεται από τους Συμβούλους που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.
          Ακόμη δίνει σε αυτούς το δικαίωμα να αναλάβουν ορισμένες για το Σύνδεσμο  υποχρεώσεις, καθώς και να παραστούν πληρεξούσιοι αυτού και του Συνδέσμου, ενώπιον κάθε Αρχής και να μεταβιβάζουν την πληρεξουσιότητα σε άλλους. Για κάθε τέτοια περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερο πρακτικό στο οποίο με σαφήνεια να ορίζεται το είδος και η έκταση της εντολής και πληρεξουσιότητας που δίνεται.




                                                                 ΄Α ρ θ ρ ο  9ο
                                                Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

          Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται από τον Πρόεδρο αυτού όταν οι υποθέσεις του Συνδέσμου το επιβάλλουν. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.




                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο  10ο
                                                               Καθήκοντα Προέδρου

          Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής σε όλες τις σχέσεις, μετά προηγούμενη απόφαση, κατά τις περιπτώσεις του Συμβουλίου ή της Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό καλεί το Συμβούλιο και τη Συνέλευση σε συνεδριάσεις, προΐσταται αυτών, κηρύσσει την έναρξη ή λήξη αυτών, δίνει το λόγο σε αυτόν που τον ζητεί με τη σειρά και αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση παρεκτροπών, κανονίζει την ημερήσια διάταξη, απαγορεύει τη συζήτηση εκτός θέματος, κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης σε εύθετο χρόνο, υπογράφει τα πρακτικά Συνελεύσεων και Συμβουλίων και όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, διατάσσει την είσπραξη  των εσόδων και γενικά επιμελείται για τα συμφέροντα του Συνδέσμου μέσα στον κύκλο της αρμοδιότητάς του.




                                                                 ΄Α ρ θ ρ ο 11ο
                                                        Καθήκοντα  Γεν. Γραμματέα

         Ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου έχει την εποπτείακαι διεύθυνση των Γραφείων,  του προσωπικού του Συνδέσμου, τηρεί Μητρώο των μελών, τηρεί και φυλάττει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου, συντάσσει τη διοικητική έκθεση των πεπραγμένων, τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, φροντίζει για την αλληλογραφία  και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο πρακτικά,  εκθέσεις  και κάθε έγγραφο γενικώς.
          Το Μητρώο μελών που τηρείται από τον Γεν. Γραμματέα πρέπει να εμφανίζει κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία για κάθε μέλος, διεύθυνση, επάγγελμα, και ημερομηνία εγγραφής. Τον Γεν. Γραμματέα  όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει με εντολή του Προέδρου, το νεώτερο με τη σειρά μέλος του Συμβουλίου.



                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο  12ο
                                                                 Καθήκοντα Ταμία

         Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη με την έκδοση των σχετικών διπλότυπων αποδείξεων, ενεργεί κάθε νόμιμη πληρωμή με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, τηρεί τα οικεία βιβλία της χρηματικής του διαχείρισης μεταξύ των οποίων πρέπει να υπάρχει απαραίτητα βιβλίο ταμείου, στο οποίο να καταχωρεί κάθε μέρα όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου καθώς και βιβλίο περιουσίας του Συνδέσμου, στο οποίο να είναι με λεπτομέρεια καταχωρημένη όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου.
                    Όταν καλείται από τον Πρόεδρο υποβάλλει λεπτομερή έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση του Συνδέσμου. Συντάσσει και υποβάλλει στο Συμβούλιο τον ετήσιο χρηματικό προϋπολογισμό  και ισολογισμό για τον από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου χρόνο.                                                                                            Καταθέτει  σε Τράπεζα επιλογής του Δ.Σ. κάθε ποσό πέρα των 500 ευρώ. Κάθε ανάληψη χρημάτων ή τίτλων ενεργεί ο Ταμίας ύστερα από εντολή που έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο  ή τον Γεν. Γραμματέα. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο Σύνδεσμο για τη χρηματική διαχείριση και για κάθε με υπαιτιότητά του ελάττωση της περιουσίας του Συνδέσμου           Σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος του Ταμία το Δ.Σ. εκλέγει αναπληρωτή αυτού ένα από τα μέλη του, εξαιρουμένων των μελών του Προεδρείου.
                                                                                    



                                                                ΄ Α ρ θ ρ ο  13ο
                                              Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες

           Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
           Η ολομέλεια του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά σε μία ετήσια Γεν. Συνέλευση, μέσα στο μήνα Φεβρουάριο.
           Εκτάκτως συνέρχονται σε Γεν. Συνέλευση τα μέλη όταν κριθεί αυτό απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/4 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο, εγγράφως  και για ορισμένα θέματα, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να καλέσει έκτακτη  Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) μέρες. Η πρόσκληση κοινοποιείται σε κάθε μέλος εγγράφως. Η αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης προς τα μέλη δεν κωλύει και την δημοσίευση στον τύπο.
           Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων.
           Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το 1/2 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη Συνέλευση καλείται νέα Γεν. Συνέλευση με τα αυτά θέματα μέσα σε προθεσμία  οκτώ ημερών από την πρώτη. Κατά την δεύτερη αυτή Συνέλευση απαιτείται απαρτία του  1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού  των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά την  δεύτερη Γεν. Συνέλευση τότε καλείται μέσα                                                             στις επόμενες τρεις μέρες τρίτη Γεν. Συνέλευση με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.
           Κατά την τακτική Συνέλευση το Συμβούλιο υποβάλλει δια μεν του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα την έκθεση των πεπραγμένων του διαρρεύσαντος έτους, δια δε του Ταμία την έκθεση της διαχείρισης και γενικά τον απολογισμό του έτους. Κατά την Συνέλευση αυτή εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Έργο αυτής  είναι η εξέλεγξη του Ισολογισμού εσόδων και εξόδων γενικά της διαχείρισης που υποβλήθηκε από τον Ταμία.
          Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται από αυτήν στο Συμβούλιο το οποίο την ανακοινώνει στην επόμενη τακτική Γεν. Συνέλευση.
          Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται τα πρακτικά Συμβουλίων και Συνελεύσεων, τα βιβλία της διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο. Κατά την τακτική Συνέλευση υποβάλλεται από τον Ταμία για έγκριση ο Προϋπολογισμός του έτους. Ομοίως κατά τη Συνέλευση ανακοινώνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στην ημερήσια διάταξη των τακτικών Συνελεύσεων μπορεί να συμπεριληφθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα.


                                       

                                                               ΄Α ρ θ ρ ο  14 ο
                                                Τρόπος λειτουργίας των Συνελεύσεων

          Κάθε ψηφοφορία στη Γεν. Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης  προς το Συμβούλιο και προσωπικά και έγκριση λογοδοσίας είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική.
          Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται είτε μυστική είτε με ανάταση, ή με ονομαστική κλήση κατά την κρίση του διευθύνοντος τις εργασίες, ουδέποτε όμως δια βοής.
          Απόφαση Γεν. Συνέλευσης δια μυστικής ψηφοφορίας είναι άκυρη αν παρέστησαν σε αυτήν πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου. 
          Η Διοίκηση οφείλει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας να διατάξει την έξοδο από την αίθουσα της ψηφοφορίας κάθε προσώπου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από το έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου.
          Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε εκείνον που τον ζητεί και αφαιρεί αυτόν, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, κανονίζει τη συζήτηση και επαναφέρει τους εκτρεπόμενους στην τάξη. Στις ψηφοφορίες με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση η Συνέλευση   εκλέγει                                                                                 
δυο ψηφολέκτες  οι οποίοι ως εφορευτική Επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου προβαίνουν  στην διαλογή των ψήφων, μονογράφουν τα ψηφοδέλτια και συντάσσουν το σχετικό πρακτικό.



                                                                ΄Α ρ θ ρ ο  15ο

          Η είσοδος στα γραφεία του Συνδέσμου επιτρέπεται μόνο στα μέλη αυτού και σε επισκέπτες που συνοδεύονται από τα μέλη.
          Απαγορεύονται συζητήσεις εκτός από τα θέματα που αφορούν το σκοπό του Συνδέσμου. Επιτρέπεται να οργανώνονται από τον Σύνδεσμο συναθροίσεις,  διαλέξεις  και ομιλίες  που δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, εντός ή εκτός των γραφείων του Συνδέσμου, στις οποίες μπορούν να παρευρίσκονται και μη μέλη, εφ’ όσον οι ανωτέρω εκδηλώσεις δεν αντίκεινται στους Νόμους του Κράτους. 




                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο  16ο
                                                                       Σφραγίδα

          Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα η οποία φέρει στο μέσο την κεφαλή του Ερμή και το έτος της αρχικής ίδρυσης του Σωματείου « 1932 » κυκλικά δε τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».                                                                                       


                                 
                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο 17 ο
                                Διάλυση του Σωματείου και τροποποίηση του Καταστατικού

           Η διάλυση του Συνδέσμου και η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται  με πλειοψηφία  των  3/4  ( τριών τετάρτων )   των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη) στην οποία υπάρχει απαρτία εφ’ όσον παρίσταται τουλάχιστον  το ήμισυ των μελών που έχουν ψήφο.
          Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου το Συμβούλιο που υπάρχει φροντίζει για την εκκαθάριση. Το υπόλοιπο της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας  του Συνδέσμου διατίθεται υπέρ του Οργανισμοιύ Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ή του καθολικού διαδόχου του.




                                                                  ΄Α ρ θ ρ ο 18ο

          Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του  Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου και τις διατάξεις των ειδικών Νόμων για Σωματεία.
           Το Καταστατικό αυτό όπως έχει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν αναγνώστηκε ολόκληρο και ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος στις 28 Μαρτίου 2007, ανατέθηκε δε στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει αυτό, να μεριμνήσει για την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο  και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο.



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Π. ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ